۱۳۸۹ مهر ۲, جمعه

مهندس بازرگان و آیت الله شریعتمداری (عکس هایی از آرشیوم)


دو عکس فوق مربوط به تحصن در بیت حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری قدس الله نفسه الزکیة است، به اسناد ذیل توجه فرمایید: 

اطلاعيه در رابطه با پايان تحصن عده اي از اعضاء جمعيت در منزل آيت الله شريعتمداري


مردم آزاده و مبارز ايران‌


پس از آن همه جنايات و كشتارهاي وحشيانه از سوي نظام جبار و ستمگر كه در روز جمعه 17 شهريور ماه جاري (1357) (جمعه خونين / بهار خونين) به اوج خود رسيد و پس از اعلام غير قانوني حكومت نظامي از طرف دولت غير قانوني در همان تاريخ در تهران و يازده شهر ديگر، جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر علاوه بر اينكه ممنوع از ادامه فعاليت قانوني و تشكيل جلسات عادي براي انجام وظائف خود گرديده بود مواجه با بازداشت رئيس و يكي ديگر از اعضاي هيات اجرائيه و تهديد و حمله مامورين مسلح فرمانداري نظامي به منازل عده زيادي از مسئولين اجرائي و موسسين براي بازداشت آنها شد.


با تائيدي كه جمعيت همواره از مقامات عالي روحانيت و مراجع عظام تقليد داشته است عده اي از اعضاي جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر پس از تماس با حضرت آيت الله العظمي سيد محمدكاظم شريعتمداري و كسب موافقت و اجازه معظم له تصميم به تحصن در منزل ايشان در قم گرفتند. خواسته هاي اوليه تحصن كنندگان آزادي فوري رئيس و اعضاي هيات اجرائيه و رفع تعرض و تهديد از ساير اعضاء و رفع ممانعت از تفعاليتهاي قانوني جمعيت بود.


در اين مدت نمايندگاني از خبرگزاريهاي خارجي به تحصن كنندگان مراجعه نموده و با اطلاعي كه از جريانات اخير پيدا كردند رفتار خلاف انسانيت و خلاف قانون فرمانداري نظامي را در جهان منعكس ساختند. مقامات دولتي ايران در برابر اعتراض مقامات صلاحيتدار بين المللي و سيل تلگرافهاي ارسالي و با توجه به خلاف قانون بودن رفتار خود اقدام فوري به آزاد كردن رئيس هيئت اجرائي و تعهد آزاد كردن فوري ساير بازداشت شدگان جمعيت معمول و با دادن اطمينان به عدم مزاحمت نسبت به ساير اعضاء و فعاليت هاي قانوني جمعيت خواستار رفع تحصن گرديد.


متحصنين با تشكر از محضر آيت الله العظمي تصميم به ترك تحصن گرفته و پس از ملاقات و مذاكره با ساير آيات عظام درقم به تهران مراجعت نمودند.


جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر با اعتراض شديد و اظهار تنفر نسبت به جنايت عظيم و بي سابقه كشتار چند هزار نفر و مجروح ساختن عده بيشمار از مردم بي دفاع و بيگناه تهران در جمعه خونين همچنان فعاليت خود را براي الغاء حكومت نظامي، ‌تعقيب عاملين كشتارهاي مستمر، ‌آزادي زندانيان سياسي و تبعيد شدگان و رعايت كليه آزاديهاي مندرج در قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر ادامه خواهد داد.


جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر


قم – 29 شهريور 1357


توضيح يكي از اعضاء جمعيت متحصن شده در منزل آيت الله شريعتمداري


پايان تحصن كميته دفاع از حقوق بشر


چند تن از شخصيتهاي برجسته " جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر "‌كه چندي قبل در خانه حضرت آيت الله العظمي شريعتمداري درقم متحصن شده بودند ديروز به تحصن خود پايان دادند و به تهران بازگشتند.


راديو لندن در همين زمينه ديشب خبري داشت كه درباره آقاي رحيم صفاري يكي از اعضاي كميته دفاع از آزادي و حقوق بشر به اطلاعات توضيح داد. خبر راديو لندن به شرح زير بود: ‌


دولت ايران با "جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر" به موافقت مهمي رسيده است. اين توافق باعث خواهد شد تا عمليات اين جمعيت عملاٌ مجاز شود.


خبرنگار بي بي سي از تهران گزارش ميدهد: ‌


ده ماه است كه از عمر جمعيت ايراني دفاع از حقوق بشر ميگذرد جمعيتي كه اعضاي آنرا دانشگاهيان و نويسندگان و حقوقدانان و سياستمداران سابق تشكيل ميدهند. مخالفت اين جمعيت با رژيم ايران بر موازين قانون اساسي است. در گذشته اعضاي اين جمعيت تحت فشار فراوان بوده است و پس از برقراري حكومت نظامي چند تن از شخصيت هاي برجسته عضو اين جمعيت من جمله مهندس مهدي بازرگان رئيس اين جمعيت دستگير شدند. شنبه گذشته بقيه اعضاي اين جمعيت در خانه آيت الله شريعتمداري در قم بست نشستند. امروز آنها اعلام كردند كه بست خود را پايان دادند. بست نشستن در ايران رسمي است سنتي براي نشان دادن اعترض و فرار از توقيف، جمعيت راه خود را براي آزادي زندانيان سياسي و نظارت بر حقوق بشر ادامه خواهد داد. مهندس بازرگان رئيس اين جمعيت روز يكشنبه گذشته آزاد شد و بقيه اعضاي بازداشت شده اين جمعيت به زودي آزاد خواهند شد.

امروز آقاي رحيم صفاري يكي از متحصنين در اين مورد توضيح داد كه براي بيرون آمدن از تحصن با هيچ مقامي موافقت نامه اي امضاء نشده است. بعد از آزاد شدن آقاي مهندس بازرگان رئيس كميته اجرائي جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر به متحصنين هم اطمينان داده شد كه مانعي براي كار جمعيت نيست و جمعيت مي تواندبكار خود ادامه دهد. به همين جهت متحصنين با تشكر از الطاف فراوان آيت الله العظمي شريعتمداري به تحصن خود پايان دادند و به تهران بازگشتند وي اضافه كرد جمعيت كماكان به وظايف خويش در مورد دفاع از آزادي و حقوق بشر و حفظ و حيثيت انساني فرد ايراني عمل خواهد كرد.

فضاي قبل از بحران


تهران – خبرگزاري فرانسه – تهران فضاي قبل از بحران اخير را بازيافته است.


ده ها هزار نفر كساني كه در زلزله طبس قرباني شده اند از شنبه گذشته به اين طرف اوضاع تهران را تحت الشعاع قرار داده و آن را به موضوع درجه دومي براي توجه به افكار عمومي تبديل كرده اند. خبرنگاراني كه روز جهارشنبه (ديروز) از نواحي زلزله زده شرق ايران بازگشته بودند از اينكه تهران را شهري يافتند كه ديگر در آن به هيچ وجه نشاني از تشنج برجا نمانده بود در شگفت شدند.


استفاده از نيروهاي نظامي براي حفظ آرامش درتهران ديگر تنها جلوه هايي نمايش و سمبوليك دارد. زره پوش ها حتي از محله داغ تهران، يعني ميدان " ژاله " ناپديد شده اند و اكنون تنها تعدادي كاميون هاي نظامي هستند كه استقرار شان در اين نقطه حضور ارتش را يارآوري ميكند.


بازار تهران كه از شنبه گذشته مجدداٌ شروع به باز شدن كرده تمام فعاليت خود را باز يافته است. يك بازاري اظهار ميداشت ما براي بيش از 10 روز، ‌امتناع خود را از پذيرفتن سياست دولت به معرض نمايش گذاشتيم و حالا ديگر كافي است.


من فكر نمي كنم كه حتي بمناسبت چهلم كسانيكه در حوادث روز 17 شهريور كشته شده اند، بازاريان كار خود را تعطيل كنند.


شهر تهران در عوض يكبار ديگر راه بندان هاي ترافيك را در خيابانهاي خود باز يافته است.


وضع اكنون بصورتي در آمده كه ديگر مقررات ممنوعيت رفت و آمد شبانه در شرايط حكومت نظامي نيز كه مدت آن كوتاه شده و به 5 ساعت و نيم از 11 شب تا 5/4 بامداد محدود گرديده باعث نمي شود كه شب زنده داران شام خود را در شهر صرف نكنندوبعد از آن به خانه هايشان باز گردند.


در زمينه سياسي نيز به نظر ميرسد كه نوعي بازگشت به آرامش دارد آغاز ميشود.


روزنامه ها ديگر جاي فوق العاده اي براي منعكس كردن اخبار و مقالات مربوط به مبارزه با فساد اختصاس نميدهند و تلويزيون نيز ديگر مجبور نيست كه مباحثات داغ و سخنرانيهاي پرهيجان ضد دولتي مجلس را كه مدت سه روز در فضاي پايتخت طنين انداخته بود پخش كند.

پايان دادند اعضاي جمعيت ايراني دفاع از حقوق و آزاديهاي بشري كه اعلام كرده بودند در معرض تهديد قرار گرفته اند و به همين دليل هفته گذشته درقم به خانه آقاي آيت الله شريعتمداري پناهنده شده بودند به تبعيد داوطلبانه خود پايان داده اند. اينها گفته اند كه از طرف مقامات دولت به آنان اطمينان داده شده كه ميتوانند بدون آنكه كسي مزاحم فعاليتهايشان شود اين فعاليتها را از سر بگيرند.


از اين گذشته آقايان كريم سنجابي و داريوش فروهر رهبران جبهه ملي نيز ديگر خود را مخفي نمي كنند.


نامه دكتر سنجابي به حضرت آيت الله شريعتمداري راجع به پايان بخشيدن به تحصن اعضاء جمعيت


دكتر كريم سنجابي رهبر جبهه ملي براي پايان يافتن تحصن اعضاء جمعيت ايراني دفاع از حقوق بشر، نامه اي به حضرت آيت الله العظمي حاج سيد كاظم شريعتمداري تقديم داشت.


دكتر كريم سنجابي در آغاز اين نامه به خوادث خونين روز جمعه 17 شهريور ماه و كشتار زلزله طبس اشاره كرده و به همين خاطر به حضور حضرت آيت الله العظمي تسليت گفته است. دكتر سنجابي ضمن تاييد اقدام متحصن شدگان نوشته است:


قسمتي از خواستهاي متحصن شدگان برآورده شده و مهندس بازرگان آزاد گرديده و به متحصن شدگان نيز مانند خود او (دكتر سنجابي) و مهندس بازرگان كه در خانه هستند، تامين ظاهري آزادي و عدم مزاحمت داده شده است.


دكتر كريم سنجابي به اين خاطر از حضرت آيت الله العظمي حاج سيدكاظم شريعتمداري چنين درخواست كرده است: ‌


مستدعي است بهر ترتيب كه مقتضي بدانيد به آقايان تكليف بفرمائيد كه فعلاٌ به تحصن خود خاتمه دهند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر