ایامی چند
ایامی چند...


مچموعه ی الآثار البافیة، جلد یکم: گزیده ی آثار اولیه همراه با "عزم دیدار"
1جلد

تعداد صفحات: 94
مولف: میر محمد صادق هنرور شجاعی خویی
اشاره:
به مناسبت ارتحال دردناک پدرم، تصمیم به انتشار این سه فصل از بخش اول کتابم، موسوم به "ایامی چند..." گرفتم، چون به زعم خودم موفق شده ام در طی این فصول، خطوطی از سیمای آن بزرگ مرد را صادقانه و واقع بینانه ترسیم کنم. علی ای حال این نوشتار در اصل مربوط به شهریور 1385 است و فصل دوم را یک ماه پیش که پدر در بیمارستان بود، بازنگری عجولانه ای نمودم تا انتشارش با مصلحت ها و مقتضیات زمان و عرفیات و اعتباریات دست و پاگیر زمانه کمی سازگارتر آید، یعنی تنها به تلخیص، تغییراتی در آنها راه یافته و به صرف نظر از پاره ای عبارات و اشارات. از خواندن فاتحه توقع دارم که دریغ نفرمایید.


Ayyami Chand...(...ایامی چند )

Ayyami chand (ایامی چند)

Vol. 1 (2010). Dar Al Ehyaa.َ

Abstract:
Ayyami chand (wich means: some days)is the first volume of selected Works, written by M S A Honarvar, but only the author's preface 10 years later, is published, wich include more then pure autobiographic informations, because it tell important memoirs about the iranian political and culturel circles in europe and some untold stories from the revolution days...

MSA Honarvar"

Keywords: