۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

پیشنهادهای روزانه ی مطالعه - 2: کتاب هایی راجع به زن در ایران و اسلام

اگر در زمینه های "مطالعات زنان"، "زن در ایران" و "زن در اسلام" و یا "حقوق زنان"، "جنبش های زنان" و این قبیل مطالعات فعالید یا علاقه به این موضوعات دارید، هشت کتاب ذیل برای من جالب بودند و شاید به کار شما نیز بیاید، و الا به عنوان منابع اصلی توصیه شان نمی کنم، بلکه منابع جالب و متفاوتی که خودتان ارزش و عدم ارزش آنها را بهتر از من تشخیص می دهید.
سه کتاب نخست یک تریلوؤی هستند که تاریخ زن در ایران را بازگو می نمایند. کتاب بعدی بیشتر به اوضاع معاصر اختصاص دارد و کتاب پنجم به زن در دولت شیعی اسماعیلی فاطمی مصر و کتاب ششم به زن در دوره ی قرون میانه , متاخر اسلامی می پردازد. کتاب هفتم که به زبان آلمانی است به سیر جنبش حقوقی زنان ایران از زمان خاتمی تا اخیر می پردازد. کتاب هشتم هم یک مجموعه ی مقالات ارزشمند و آزادانه است. پیشنهاد می کنم این کتاب هارا یک ورقی بزنید:1. Women in Iran from the rise of Islam to 1800 By Guity Nashat, Lois Beck


2.Women in Iran from 1800 to the Islamic Republic Lois BeckGuity Nashat

Front Cover3. Women and revolution in Iran 

Guity Nashat4.

Women, religion and culture in Iran

 By Sarah F. D. Ansari, Vanessa Martin, Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland5. Women and the Fatimids in the world of Islam

 By Delia Cortese, Simonetta Calderini


A Good Overview!

User Review   - Hollie K. Williams - Amazon.com -
This review is from: Women and the Fatimids in the World of Islam (Paperback) Read full review

A Good Overview!

User Review   - Hollie K. Williams - Amazon.com -
This book does an excellent job of compiling and presenting a lot of information on women from this time period. The focus is on their place in Fatimid society. The list of references provides the ... Read full review6. Women in the medieval Islamic world: power, patronage, and piety

 By Gavin Hambly7.Die rechtliche Situation der Frauen in der islamischen Republik Iran seit ...  By Nina-Firouzeh Nowkam

8.

Women and the family in Iran

 By Asghar Fathi

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خطایی در این ابزارک وجود داشت