۱۳۸۹ مرداد ۲۰, چهارشنبه

جامع معقول و "جمیل" هم می توان بود...
هنرور: استاد ضیایی (+) از مدرسان عالیقدر فلسفه ی اشراق در خارج از ایران و شارح و مترجم آثار شیخ شهاب الدین سهروردی به زبان انگلیسی است (+) ، از مجموعه ی این ترجمه ها 3 مجلد را انتشارات حکمت افست نموده و به سادگی می توانید لب و عمده ی حکمة الاشراق به زبان انگلیسی را که از جمله خود کتاب حکمة الاشراق را کامل در بر دارد، و متن عربی ویراسته و مرتب و منقح را هم صفحه مقابل صفحه در اختیار می گذارد، از انتشارات حکمت در خیابان انقلاب تهیه کنید،. اما حاصل زحمات این چهره ی کمابیش ناشناخته در ایران منحصر به این کتاب ها نیست و مقالاتی در خور و راه گشا و ساده و روشن دارد که این حقیر از سال 83 تا 85 که می کوشیدم اسفار اربعه را به انگلیسی ترجمه کنم با آنها آشنایی یافتم و همان گونه در واژه سازی و واژه گزینی و کتاب شناسی و ارجاع یاریم نمودند که کتاب ها در موارد نقل قول مستقیم صدر المتالهین از شیخ اشراق برایم نعمتی بزرگ به شمار می آمدند.

 اما به تازگی با جنبه های دیگر این شخصیت و دست آوردهای دیگر شخص ایشان آشنایی یافتم و برایم هم شگفت انگیز و هم تحسین انگیز است که فیلسوف ما جامع معقول و جمیل است؛ فلسفه با خوشنویسی و تذهیب  (+) و نقاشی (+) و هنرهای دیگری که جمع آنها با فلسفه ی سنتی ولو مانعی ندارد، ولی مصداقی برایش نمی شناختم، فعالیت هایی اند که در کنار تحقق دادن عشقی به خانه و خانواده که به مراتب صمیمانه تر از عرف و متعارف فیلسوفان دیگری است که می شناسم، همزیستی جالبی و مساهمت و مشارکت عجیبی در مجموع اوقات استاد نشان می دهند و البته اگر جنبه ی تحرک و جوش و خروش سیاسی اخیرشان (+) را هم در نظر بگیریم، این جامع اضداد چهره ای دوست داشتنی تر و کنجکاوی بر انگیز تر هم می شود.Dr. Hossein Ziai
Hossein Ziai is the professor of Islamic and Iranian Studies, Inaugural holder of the Jahangir and Eleanor Amuzegar Chair in Iranian Studies and the director of Iranian Studies at UCLA, where he has taught since 1988. He received his B.S. in 1967 in Intensive Mathematics & Physics from Yale University, and his Ph.D. in Islamic Philosophy from Harvard University in 1976. Prior to his position at UCLA, Ziai has taught at Tehran University, Sharif University, Harvard University, Brown University, and Oberlin College.
Ziai has published several volumes and numerous articles on a range of topics that include: Islamic philosophy; the Iranian Illuminationist school of philosophy founded by the creative and charismatic Persian thinker, Sohravardī; and the impact of philosophy on Persian intellectual poetry where the concept “Persian Poetic Wisdom” is defined in relation to the epistemology of knowledge by presence. His books include: (1) Philosophy of Mathematics; (2) Anvāriyyeh (The Realm of Lights); (3) Knowledge and Illumination; (4) Shahrazūrī’s Sharḥ Ḥikmat al-Ishrāq, on Illuminationist Philosophy; (5) The Book of Radiance; (6) The Philosophy of Illumination; (7) The Ball and Polo Stick; (8) Ibn Kammūna’s Sharḥ al-Talwīḥāt, on Natural Philosophy and Psychology.
Ziai has contributed many chapters to edited volumes including: “Beyond Philosophy” in Myth and Philosophy; “The Source and Nature of Authority” in The Political Aspects of Islamic Philosophy; three chapters in The Routledge History of Islamic Philosophy; “Knowledge and Authority in Shī‘ī Philosophy” in The Shī‘īte Heritage: Essays on Classical and Modern Traditions; “Suhrawardī on Knowledge and the Experience of Light” in The Experience of Light: Divine Radiance an Religious Experience; “Islamic Philosophy” in The Oxford Companion to Philosophy; “Persian Poetic Wisdom and the Epistemology of Knowledge by Presence” in Science, Literature and Aesthetics, and others. He is also the author of many research articles on Iranian-Islamic philosophy and on Persian intellectual traditions. Ziai has offered numerous papers at national and international conferences. He serves on the editorial boards of many international academic journals, is an elected member of La Société internationle pour l’étude de la philosophie médiévale, and the elected Vice President of La Société internationale des sciences et de la philosophie arabes et islamiques, C.N.R.S. He has served as Chair, Committee on Academic Freedom, UCLA Senate, for two consecutive terms. He serves as referee for many academic journals, funding agencies, and foundations.


استاد ضیائی در کنار دو نوه ی گرامی شان

ذیلا به برکت وبسایت  (+) سخاوتمند و بی دریغی که نشان از منش صاحبش دارد، به منابعی از نوشته هایشان دستیابی رایگان و کامل قرار داده شده، که در حالت عادی حتی تهیه ی لیستشان، زحمت می برد و دشوار می آمد:

Articles
“Translations From the Dīvān-i Shams of Mawlānā Jalāl al-Dīn Rūmī.” The Yale Literary Magazine, New Haven, 1965. (6 pages). (A.1)
“The Bipolar Principle in Rūmī’s Mathnawī.” In, Mevlânâ. Ankara, 1972, pp. 63-86. (A.2)
“Algorithm and Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī.” Algorithm, vol. 2,no. 1 (1979), pp. 31-57. [Includes discussion of computational and approximation methods as major advancements in mathematics--“Algorithm” is Latinized “al-Khwārizmī.”]. (A.4)
حقیقت و ضرورت در ریاضیات – “Truth and Necessity in Mathematics,” by Hilary Putnam, translated by Hossein Ziai. Bulletin of the Iranian Mathematical Society (BIMS), no. 9 (Winter, 1979), pp. 135-151. (A.5) PDF
“Elements of Intuitionism.” BIMS, no. 11 (Summer, 1980). [Includes a comparison of Brouwer’s concept of “primary intuition,” with ideas in Islamic philosophy.]. (A.6)
“Modal Propositions in Islamic Philosophy.” BIMS, no. 12 (Winter, 1980), pp. 58-74. (A.7) PDF
بحثی اجمالی پیرامون مسائل و فلسفه ریاضی - “Problems in the Philosophy of Mathematics.” Algorithm, vol. 2, no. 2 (1980). [Compares and contrast foundations of mathematical knowledge among the three schools of the philosophy of mathematics: Logicism, Formalism, and Intuitionism; and includes a discussion of the realm of “formal” things in Islamic philosophy.] (A.9) PDF
مشاهده، روش اشراق، و زبان شعر – “Vision, Illuminationist Methodology and Poetic Language.” Irān Nāmeh. Vol. VIII, no. 1 (Winter, 1990), pp. 81-94. (A.11) PDF
“The Manuscript of al-Shajara al-Ilāhiyya, A 13th c. Philosophical Encyclopedia by Shams al-Dīn Muḥammad Shahrazūrī.” Iranshenasi. Vol. II, no. 1 (Spring, 1990), pp. 89-108. (A.14) PDF
“Persian Poetry and Poetic Wisdom: Sources for Manuscript Painting Traditions.” In, Dragons Heroes and Lovers, edited by Pamela R. Miller. Seattle: Wing Luke Asian Museum, 1991, pp. 10-17. (A.16) PDF
سهروردی و سیاست: بحثی پیرامون ایین سیاسی در فلسفه اشراق – “On the Political Doctrine of Illuminationist Philosophy.” Iran Nameh. Vol. IX, no. 3 (Summer, 1991), pp. 396-410. (A.17) PDF
صدرالدین شیرازی و بیان فلسفی: حکمت متاللیه – “Explaining the Philosophical Meaning of Ṣadr al-Dīn Shīrāzī’s ‘Metaphysical Philosophy,’ Ḥikmat-e Mota‘āliyeh.” Iranshenasi Vol. V, No. 2 (Summer, 1993), pp. 354-364. (A.21) PDF
“al-Suhrawardī, Shihāb al-Dīn,” in the Encyclopedia of Islam, Second Edition, qv, pp. 781-784. (A.30) PDF
“Dreams, Interpretation of.” In, Encyclopedia Iranica.Edited by Ehsan Yarshater, Volume VII, 5, pp.549-551. (A.31) PDF
رساله ای فارسی از سهروردی – “Edition and Translation of the Persian Text, Treatise on Substance and Accident, by Suhrawardī.” In, Papers in Honor of Seyyed Jalal Ashtiyani (Jashn-Nameh-ye Ostad Jalal-e Ashtiyani), ed. M. Arab and K. Fani. Tehran: Farzan-e Ruz, 1998. The edition is based on the single known extant copy, at UCLA’s Special Collections. (A.32) PDF
“Ebn Sahlān Sāwī.” In Encyclopedia Iranica. Edited by Ehsan Yarshater, Volume VIII, pp. 52-53 (A.33) PDF
“Illuminationist Philosophy.” In The Routledge Encyclopedia of Philosophy. Ten Volumes, General Editor, Edward Graig. London: Routledge, 1998. Volume 4, pp. 700-703. (A.34)
“Illuminationism,” in Encyclopedia Iranica. Edited by Ehsan Yarshater. Volume XII & XIII, New York: The Encyclopedia Iranica Foundation, 2004, Fasc. 6 vol XII, pp. 670-672-Fasc. 1 vol. XIII, pp. 1-2. (A.43) PDF
“Suhrawardī, Shihāb al-Dīn Yaḥyā” [Addendum], in Encyclopedia of Philosophy [Macmillan Reference], Second Edition. Donald M. Borchert, Editor in Chief. Volume 9, New York: Thomson Gale, 2006, pp. 315-317. (A.44) PDF
“Illuminationism,” in Encyclopedia of Philosophy [Macmillan Reference], Second Edition. Donald M. Borchert, Editor in Chief. Volume 4, New York: Thomson Gale, 2006, pp. 581-585 (A. 45) PDF
“al-Talwīhāt al-Lawhīyya wa al-‘Arshiyya,” in Dāneshnāmeh-ye Jahān-e Islām [The World of Islam Encyclopedia], Gh-A. Haddad Adel, Chief Editor. Volume VIII, Tehran, 2004, pp. 137-138. (A.47) PDF
Book Reviews
ادبیات فارسی – “Review of Persian Literature, edited by Ehsan Yarshater. Bibliotheca Persica: Columbia Lectures on Iranian Studies, no. 3; Albany, N.Y.: The Persian Heritage Foundation, SUNY Press, 1988. Pp. xi, 526” In Iran Nameh. Vol. VIII, no. 4 (Fall, 1990), pp. 641-650. (A.15) PDF
“Review of Shukri B. Abed, Aristotelian Logic and Arabic Language in Alfārābī. Albany: State University of New York Press, 1991.Pp. 201.” In, International Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 24, No. 4(Fall 1992), pp. 708-711. (A.19) PDF
“Review of: John Walbridge, The Science of Mystic Lights: Quṭb al-Dīn Shīrāzī and the Illuminationist Tradition in Islamic Philosophy. (Cambridge: Harvard Middle Eastern Monographs XXVI: Harvard University Press, 1992). Pp. xvii, 296.” In, International Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 26 (Winter, 1994).(pp. 7) (A.24) PDF
“Review of Ibn Sīnā and Mysticism: Remarks and Admonitions, Shams C. Inati, London and New York: Kegan Paul International, 1996,viii + 114 pp.” In Iranian Studies, Volume 33, Numbers 1-2, Winter/Spring 2000, pp. 203-205. (A.38) PDF
Chapters in Edited Books
بیرونی و رساله امونیوس “Bīrūnī and Ammonius’ Treatise on the ‘Differences of Opinions Concerning Principles’.” Bīrūnī Memorial Volume. Tehran: Tehran UP, 1976, pp. 185-202. [Includes unpublished segments of Ammonius’ treatise, Ikhtilāf al-Ārā’ fi’l-Mabādī’ (the Arabic title means “Differences of Opinions Concerning Principles,” and the Greek text is lost), edited and published for the first time.]. (A.3) PDF
“Beyond Philosophy: Suhrawardī’s Illuminationist Path to Wisdom.” In, Myth and Philosophy. Edited by Frank E. Reynolds and David Tracy. New York: State University of New York Press, 1990. Chapter 8, pp. 215-243. (A.13) PDF
“Source and Nature of Authority: A study of Suhrawardī’s Illuminationist Political Doctrine.” In, The Political Aspects of Islamic Philosophy, edited by Charles Butterworth. Cambridge: Harvard University Press, 1992, pp. 304-344. (A.18) PDF
“Definition and the Foundations of Knowledge in Illuminationist Philosophy: Section on Expository Propositions (al-Aqwāl al-Shāria), of the [unpublished] Text, al-Mashāri‘ wa al-Muṭāraāt.” In, Papers in Honor of ‘Ostād’ Javad Mosleh. Edited by Borhan Ibneh Yousef, Los Angeles: Research & Education Center, 1993, pp. 108-130. (A.22) PDF
“Ḥāfeẓ˙, Lisān al-Ghayb of Persian Poetic Wisdom.” In Papers in Honor of Annemarie Schimmel, edited by J.C. Bürgel and Alma Giese. Bern: Verlag Peter Lang, 1995, pp. 449-469. (A.23) PDF
“Shihāb al-Dīn Yaḥyā Suhrawardī.” In, The Routledge History of Islamic Philosophy. Edited by S.H. Nasr and Oliver Leaman. London: Routledge, 1995. Ch. 28, pp. 434-464. (A.25) PDF
“The Illuminationist Tradition.” In, The Routledge History of Islamic Philosophy. Edited by S.H. Nasr and Oliver Leaman. London: Routledge,.1995. Ch. 29, pp. 465-496. (A.26) PDF
“Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī: 17th c. Synchretism in Islamic Philosophy.” In, The Routledge History of Islamic Philosophy. Edited by S.H. Nasr and Oliver Leaman. London: Routledge,.1995. Ch. 35, pp. 635-642. (A.27) PDF
“Entries on Islamic Philosophy.” In, The Oxford Companion to Philosophy. Edited by Ted Honderich. Oxford and London: Oxford UP, 1995. Entries on: “Averroës”; “Avicenna”; “al-Ghazālī”; “Ibn Khaldūn”; philosophy “Iqbal, Allameh Muhammad”; “Islamic Philosophy”; “al-Kindī”; “Knowledge by Presence (al-‘ilm al-uḍūrī)”; “Mollā Ṣadrā”; “Mīr Dāmād”; “Mundus Imaginalis” (‘ālam al-khayāl); and “Sohravardī.” (A.28) PDF
سهروردی و سیاست – “Suhravardī va Siyāsat.” In, Muntakhkabī az Maqālāt-I Fārsī Dar- bāri-yi Shaykh-I Ishrāq Suhravardī. Edited by Hossein Seeyed Arab. Tehran: Enteshārāt Shafī‘ī, 1999, pp. 105-125. (First published in Iran Nameh. Vol. IX, no. 3 [Summer, 1991], pp. 396-410.) (A.37) PDF
“Knowledge and Authority in Shī‘ī Philosophy.” In, Shī‘ite Heritage: Essays on Classical and Modern Traditions. Eidted by Linda Clarke. Binghamton And New York: GLOBAL PUBLICATIONS, Binghamton University, 2001, pp. 359-374. (A. 39) PDF
Nūr al-Fu’ād, A Nineteenth-Century Persian Text in Illuminationist Illuminationist Philosophy by Shihāb al-Dīn Kumījānī.” In The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr. The Library of Living Philosophers Volume XXVIII.Edited by Lewis Edwin Hahn, Randall E. Auxier, and Lucian W. Stone, Jr.Chicago and La Salle, Illinois: Open Court, 2001, pp. 763-774. (A. 40) PDF
“Suhrawardī on Knowledge and the Experience of Light,” in The Experience of Light: Divine Radiance and Religious Experience. Edited by Matthew T. Kapstein. Chicago & London: The University of Chicago Press, 2005, Chapter Two, pp. 25-44. (A.46) PDF
“Recent trends in Arabic and Persian philosophy,” in The Cambridge Companion to Arabic Philosophy. Edited by Peter Adamson and Richard C. Taylor. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, ch. 19, pp. 405-425. (A.48) PDF
“Islamic Philosophy,” in The Oxford Companion to Philosophy, Second Edition. Edited by Ted Honderich. Oxford: Oxford University Press, 2005, pp. 447-451. (A. 49) PDF
“Causality in Mullâ Sadrâ’s Philosophical Text al-Ta’lîqât ‘alâ Sharh Hikmat al-Ishrâq.” In, Mulla Sadra & Comparative Philosophy on Causation. Edited by Seyed G. Safavi. London: Salman-Azadeh Publications, 2003 [appeared and distributed in 2006], pp. 93-106. (A.50) PDF
“Selections on the Topic ‘Causality’.” In, Mulla Sadra & Comparative Philosophy on Causation. Edited by Seyed G. Safavi. London: Salman-Azadeh Publications, 2003 [appeared and distributed in 2006]. Pp. 107-124. (A.51) PDF
“Falsafa,” in The Cambridge Companion to Classical Islamic Theology, edited by Tim Winters. Cambridge & London, Cambridge University Press, 2008. Pp. 55-76. (A.52) PDF
“Persian Poetic Wisdom and the Epistemology of ‘Knowledge by Presence,’in, Science, Literature and Aesthetics, edited by Amiya Dev (New Delhi: Centre for Studies in Civilizations) Ch. 26, pp. 433-452. (A.53) PDF
Books
فلسفه ریاضیPhilosophy of Mathematics. Edited and translated, with Introduction, Notes and Glossary of Technical Terms, by Hossein Ziai. Tehran: Iranian Center For the Study of Civilisations [sic], 1980. Pp. 216. (A.08) PDF
Anwāriyya: Early 17th century Persian commentary on Suhrawardī’s Philosophy of Illumination, by MuḤammad Sharīf al-Harawī. Edited with Introduction and Notes by Hossein Ziai. Tehran: Amir Kabir, 1979. Pp.xxx, 261. (Second edition, Tehran: Amir Kabir, 1985. See also below, C.28). (A.10)
Knowledge and Illumination: A Study of Suhrawardī’s Ḥikmat al-Ishrāq. Brown Judaic Studies 97; Atlanta: Scholars Press, 1990. Pp. xi, 223. (A.12)
Shams al-Dīn Muḥammad Shahrazūrī’s Sharḥ Ḥikmat al-Ishrāq, Commentary on the Philosophy of Illumination. Critical edition, plus English and Persian Introductions, Notes and Indexes. Cultural Studies and Research Institute, no. 736: Tehran, 1993. Pp. xxxix, 766. (A.20)
Suhrawardī’s The Book of Radiance [Partow Nāmeh]. A parallel English-Persian Text, Edited and Translated with an Introduction By Hossein Ziai. Costa Mesa: Mazda Publishers: Bibliotheca Iranica: Intellectual Traditions Series No. 1, 1998
The Ball and Polo Stick. A Parallel Persian-English Text, Edited and Translated with an Introduction and Notes by W.M. Thackston, Jr. and Hossein Ziai.Costa Mesa: Mazda Publishers: Bibliotheca Iranica: Intellectual Traditions Series, No.3, 1999 (A.35)
The Philosophy of Illumination. English translation of Suhrawardī’s Ḥikmat al-Ishrāq, plus a new critical edition of the Arabic text, with Introduction, Notes, and Glossaries of technical terms, by John Walbridge and Hossein Ziai. Islamic Philosophy Translation Series (IPTS): Provo, Utah: Brigham Young University Press, 2000. (A.36)
Shams al-Dīn Muḥammad Shahrazūrī’s Sharḥ Ḥikmat al-Ishrāq, Commentary on the Philosophy of Illumination. Critical edition, plus English and Persian Introductions, Notes and Indexes. Cultural Studies and Research Institute, no. 736: Tehran, 1993: Second Printing: 2002, Pp. xxxix, 766. (N.B. This is the second printing of A.20, listed above.) (A.41)
Ibn Kammūna’s Al-Tanqīāt fī Shar al-Talwīāt. Refinement and Commentary on Suhrawardī’s Intimations: A Thirteenth Century Text on Natural Philosophy and Psychology. Critical Edition, with Introduction and Analysis by Hossein Ziai & Ahmed Alwishah. Bibliotheca Iranica:Intellectual Traditions Series No. 9: Costa Mesa, California: Mazda Publishers, 2002. Pp. ix, 48, 490. (A.42)
The Intellectual Tradition Series: Bibliotheca Iranica
No. 1 The Book of Radiance. A Parallel Persian-English Text, edited and Translated with an Introduction by Hossein Ziai, Mazda Publishers (September 1998).
No. 2 The Philosophical Allegories and Mystical Treatises: A Parallel Persian-English Text. Edited and Translated with an Introduction by Wheeler M. Thackston, Jr., Mazda Publishers (July 1999).
No. 3 The Ball and Polo Stick: A Parallel Persian-English Text. Edited and Translated with an Introduction by W.M. Thackston, Jr. and Hossein Ziai, Mazda Publishers (July 1999).
No. 4 Comparative Literature and Classical Persian Poetics: Seven Essays. By Olga M. Davidson, Mazda Publishers (October 1999).
No. 5 Education, Religion, and the Discourse of Cultural Reform in Qajar Iran. By, Monica M. Ringer, Mazda Publishers (January 16, 2001).
No. 6 Nasir-e Khkusraw’s Book of Travels. A parallel Persian-English Text, edited and translated from the Persian, with Introduction, Glossaries, and Notes, by Wheeler M. Thackston, Jr., Mazda Publishers (September 2001).
No. 7 Shahrestānhā’i Īrānshahr. A Middle Persian Text on Geography, Epic, and History, with English and New Persian Translation and Commentary. By Touraj Daryaee, Mazda Publishers (April 2002).
No. 8 Jamālī-yi Dihlawī’s Mir‘āt al-Ma‘ānī (The Mirror of Meanings). A parallel English-Persian text translated by A.A. Seyed-Gohrab, and critical Persian text by N. Pourjavady, Mazda Publishers; Bilingual edition (October 2002).
No. 9 Ibn Kammūna’s al-Tanqīḥāt fī Sharḥ al-Talwīḥāt: A Thirteenth Centuryt Text on Natural Philosophy and Psychology. Critical Edition, with Introduction and Analysis by Hossein Ziai & Ahmed Alwishah, Mazda Publishers; Bilingual edition (November 2002).
No. 10 The Aura of Kings: Legitimacy and Divine Sanction in Iranian Kingship. By, Abolala Soudavar, Mazda Publishers (January 2003).
No. 11 Three Memories of Homayun. By, Wheeler Thackston, Jr., Mazda Publishers; Bilingual edition (March 15, 2009).
No. 12 Poet and Hero in the Persian Book of Kings. By, Olga M. Davidson, Mazda Publishers; 2 edition (January 30, 2006).

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خطایی در این ابزارک وجود داشت