۱۳۸۹ مرداد ۱۶, شنبه

اسنادی تاریخی از علما و روحانیون دوره ی مشروطیت- 1هنرور: این چهار سند را از مجموعه ی اسناد منتشره ی مرکز مطالعات خاور میانه ی دانشگاه ماربورگ برای سالروز مشروطیت وام گرفته ام و توضیحاتی می طلبد که در پست جداگانه ای بلکه تقدیم کنم، اما علی الاجمال سند نخست نامه ی قوام السلطنه به سید عبد الله بهبهانی است که در آن ملاقاتی میان محتشم السلطنه، مشیر الملک، موئتمن الملک و مظفر الدین شاه را به آیة الله گزارش می دهد. این نامه مربوط به شوال 1324 قمری است و . نامه ی دوم نیز از قوام السلطنه به همان مخاطب است و ضمن اطلاع دادن آخرین اخبار و تحولات متضمن درخواست یک ملاقات سری است. سند سوم یادداشت حضرت آیة الله سید محمد طباطبایی طاب ثراه است که در کسالت شدید مرقوم فرموده اند و سند چهارم دستخط مظفر الدین شاه به رابط خود با علما و روحانیون است.


Letter from Qavam al-Saltanah 1 of 2

DateShavval 1324 / 18.11.1906 - 16.12.1906
ContentQavam al-Saltanah reports on a meeting between Sani' al-Dawlah, Muhtasham al-Saltanah, Mushir al-Mulk, Mutamin al-Mulk and the Shah (Muzaffar al-Din Shah). Recipient is Sayyid 'Abdullah Bihbahani.
Typenamah
CategoryLetters and Correspondence
Scriptshikastah-nasta'liq
ArchiveSaqafi A'zaz, Husayn (private collection)
Publication"Asnad-i mashrutiyat. Du maktub az Qavam al-Saltanah bih Sayyid 'Abdullah-i Bihbahani." Rahnamah-yi kitab 5 (1341/1962): 907-09. 907, 909
Keywordsmashrutiyat | Qajars
Individuals'Abdullah Bihbahani | Qavam al-Saltanah, Ahmad Khan | Sani' al-Dawlah, Murtazaquli Khan |Muhtasham al-Saltanah, Hasan Khan | Mu'taman al-Mulk, Mirza Husayn Khan (Pirnia) | Khalil Khan, A'lam al-Dawlah | Mushir al-Mulk, Hajj Mirza Abu al-Hasan | Muzaffar al-Din Shah
PlacesTihran
Edition
PDF (1 page, 59.0 KB)
Facsimiles

Preview shown
Full size (601.4 KB)

Letter from Qavam al-Saltanah 2 of 2

Yaddasht from Sayyid Muhammad Tabataba'i

Date15 Jumada II 1329 / 13.6.1911 - 13.6.1911
ContentSayyid Muhammad Tabataba'i reflects about death.
Typeyaddasht
CategoryLetters and Correspondence
Scriptshikastah
PublicationKazimiyah, Islam. "Dar hashiyah-yi tarikh-i 'asr-i qajar: Yaddasht-ha-yi Sayyid Muhammad Tabataba'i." Rahnamah-yi kitab 14 (1350/1971): 467-79. 469, 472
Keywordsmashrutiyat
IndividualsTabataba'i, Muhammad
PlacesVanak | Tihran
Edition
PDF (1 page, 593.4 KB)
Facsimiles

Preview shown
Full size (417.8 KB)

Autograph of Muzaffar al-Din Shah

Date15 Rajab 1313 - 26 Ziqa'dah 1325 / 1.1.1896 - 31.12.1907
ContentAutograph of Muzaffar al-Din Shah to A'lam al-Dawlah, mediator between the clergy ('ulama), the students (talaban) and the court. [document undated]
Typedastkhatt
CategoryLetters and Correspondence
Scriptshikastah
Publication"Dastkhatt-i Muzaffar al-Din Shah bih A'lam al-Dawlah." Rahnamah-yi kitab 6 (1342/1963): 371, 373. 371, 373
Keywordsmashrutiyat | 'ulama | Qajars
IndividualsKhalil Khan, A'lam al-Dawlah | Muzaffar al-Din Shah
PlacesIran
NotesDate based on reign of Mozaffar al-Din Shah (1896-1907).
Edition
No Edition.
Facsimiles

Preview shown
Full size (1.1 MB)هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر