۱۳۸۹ مهر ۱۲, دوشنبه

پیشنهادهای روزانه ی مطالعه - 5: بایسته های فارابی خوانی
هنرور: منابعی درباره و از حکیم ابونصر فارابی:
یک. مجموعه ی پیوندهای وبگاه فلسفه ی اسلامی(www.muslimphilosophy.com/farabi/index.html)AL-FARABI

Abu Nasr al-Farabi (259-339 AH / 870-950 AD) is one of the foremost Islamic Philosopher /Logician. 
Biography:


Original Source Biography:
  1. al-Farabi from Ibn abi-Usiba's Tabaqat al-'itbia (Arabic html)
Supplementary Material:
  1. Al-Farabi: from History of Muslim Philosophy. (E-text) in PDF format only.   
  2. Prof. Fakhry's Biography of al-Farabi. (informational link to the publisher) Sample Chapter.
  3. Brief outline of his life and contributions. (link)
  4. Encyclopedia Iranica's article. (e-text) needs editing...
  5. Important entry in French about the musical side of al-Farabi. (link)
His Works:
Works about his thought:
Related Philosophers & Muslim Scholars:
  • Ibn Sina  the Muslim philosopher who made him famous.
  • Al-Ghazali the Muslim theologian who refuted him and Ibn Sina. 
  • Ibn Rushd, one of the Muslim philosophers that tried to return Islamic Philosophy to pure Aristotlianism.
  • Ibn Taymiyah, he had interesting opinions on philosophy . Site
Manuscripts:
Multimedia (Audio & Video):

دو. مجموعه ای از کتاب های گوگل که به نظرم مفیدتر آمدند و انتخاب کردم:

The philosophy of Alfarabi and its influence on medieval thought

 By Robert Hammond

Alfarabi: philosophy of Plato and Aristotle

 By Mūhsin Mahdī


Al-Farabi and His School

 By Ian Richard Netton


The philosophical poetics of Alfarabi, Avicenna and Averroës: the ..., Volume 0

 By Salim Kemal


سه. منابع ذیل در انتهای مقاله ی ویکی پدیای آلمانی
Primärtexte
 Wikisource: Alfarabius – Quellen und Volltexte (Latein)
Sekundärliteratur
Alfārábī s philosophische Abhandlungen / aus dem Arabischen übersetzt von Dr Fr. Dieterici,...شش. دانلود یا مطالعه ی آلمانی زبان برخی آثار دیگر:

هفت: دانلود متونی از فورشیرد:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر