۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۵, شنبه

امری که شخصی نیست، لاجرم امری است سیاسی...قابل توجه فمینیست ها!

HypatiaHypatia

© 2010, Hypati

Hasana Sharp:

I teach the history of political theory, feminist theory, and early modern philosophy. I am developing teaching and research in philosophy of race. My research focuses on Benedict de Spinoza.(منبع)

"This essay examines Elizabeth Grosz's provocative claim that feminist and anti-racist theorists should reject a politics of recognition in favor of 'a politics of imperceptibility.' She criticizes any humanist politics centered upon a dialectic between self and other. I turn to Spinoza to develop and explore her alternative proposal. I claim that Spinoza offers resources for her promising politics of corporeality, proximity, power, and connection that includes all of nature, which feminists should explore."(منبع)
Faculty Member, Philosophy

 

هنرور:

امری که شخصی نیست، لاجرم امری است سیاسی: اسپینوزا و یک خوانش فمینیستی از سیاست ادراک نا پذیری

به لطف دوستان بزرگوارم دیوید موریس و جان راسن به مقاله ی جالب فوق برخوردم که یک نمونه ی جالب از خوانش ها و نقادی های فمینیستی می باید تلقی گردد. گمان نمی کنم نیاز باشد که تفاوت میان فمینیزم ، نقادی فمینیستی و رویکرد فمینیستی را گوشزد کنم، یا آنکه میان مطالعات زنان، فعالیت های زنان و جنبش های زنان فرق بگذارم، و در واقع هم قصدم صرفا توجه دادن دوستان به ویژه کسانی که در زمینه های مطالعات زنان، مطالعات جنسیت، مطالعات تبعیض و جامعه شناسی کار می کنند به "فلسفه ی با رویکرد فمینیستی" به نحو عام و به نحو خاص به نشریه ی وزین هیپاتیا (Hypatia )بود، که از طریق فید اصلی اش قابل پی گیری است و هم به موضوعات و مباحث کلاسیک "فلسفه ی فمینیستی" (نه فمینیزم، نه فلسفه ی فمینیزم، بلکه فلسفه ی فمینیستی) می پردازد و هم به "فلسفه" با "رویکرد فمینیستی" یا "نقادی فمینیستی" و به ویژه "ساختار شکنی فمینیستی" فلسفه های رایج و سابق، توجه دارد و از آنجا که به نظر شخصی من حیطه ی فلسفه لاجرم مقتضی سعه ی صدر بیشتر و فکر انعطاف پذیر تری تا جنبش های مدنی زنان و گفتمان فمینیستی عام اجتماعی است، یا به هر علت دیگری، محتویات این نشریه و این گونه نشریات از آن رادیکالیزم و فاصله گیری و تمایز طلبی ها که احیانا باعث انحصار و اختصاص مطالب به صاحبان آن است، به دور است و به نظر باز شخص بنده این گونه نقادی ها و اندیشه ها قابل تعقیب و لایق تحقیق و شایسته و بل بایسته ی مطالعه و مراجعه است، چه آنکه صرف نظر از امر صدق و انطباق در مفهوم کلاسیکش، غنای ابتکارات و انفرادات خوانشی و وفور قرائات و امکاناتی که از رهگذر این رویکرد به دست می آید، خود راه گشای آزادی و توانمندی بیشتر در باز خوانی و بازاندیشی مکاتب و مناهج گوناگون تفکر است و الهام بخش و خیال انگیز برای اذهان آزاده و پر جرأت.


  • برای دانلود لطفا از آدرس های ذیل استفاده نمایید یا به اینجا بروید:


< Previous Issue  |  Next Issue  >   

TABLE OF CONTENTS

Volume 24 Issue 4 , Pages 1 - 261 (Fall 2009)

Foucault, Feminism, and Sex Crimes (p 1-25)
CHLOË TAYLOR
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01055.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 134K)
Save Article
Rethinking Relational Autonomy (p 26-49)
ANDREA C. WESTLUND
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01056.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 131K)
Save Article
Agency, Signification, and Temporality (p 50-62)
STEPHANIE CLARE
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01057.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 82K)
Save Article
How Much of What Matters Can We Redistribute? Love, Justice, and Luck (p 63-83)
ANCA GHEAUS
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01058.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 114K)
Save Article
The Impersonal Is Political: Spinoza and a Feminist Politics of Imperceptibility (p 84-103)
HASANA SHARP
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01059.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 109K)
Save Article
Beauvoir‐in‐America: Understanding, Concrete Experience, and Beauvoir's Appropriation of Heidegger in America Day by Day (p 104-129)
ALEXANDER RUCH
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01061.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 140K)
Save Article

Symposium on Schwartzman's Challenging Liberalism

Toward a Non-Ideal, Relational Methodology for Political Philosophy: Comments on Schwartzman's Challenging Liberalism (p 130-145)
ELIZABETH ANDERSON
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01062.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 88K)
Save Article
Globalizing Feminist Methodology: Building on Schwartzman's Challenging Liberalism (p 145-164)
THERESA W. TOBIN
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01063.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 107K)
Save Article
Schwartzman vs. Okin: Some Comments on Challenging Liberalism (p 164-177)
CHARLES W. MILLS
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01064.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 81K)
Save Article
Non-Ideal Theorizing, Social Groups, and Knowledge of Oppression: A Response (p 177-188)
LISA H. SCHWARTZMAN
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01065.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 74K)
Save Article

Symposium on Standpoint Theory

Is Standpoint Theory a Resource for Feminist Epistemology? An Introduction (p 189-192)
SHARON CRASNOW
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01066.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 41K)
Save Article
Standpoint Theories: Productively Controversial (p 192-200)
SANDRA HARDING
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01067.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 61K)
Save Article
Standpoint Theories Reconsidered (p 200-209)
JOSEPH ROUSE
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01068.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 63K)
Save Article
The Place of Standpoint Theory in Feminist Science Studies (p 209-218)
JANET A. KOURANY
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01069.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 66K)
Save Article
Standpoint Theory as a Methodology for the Study of Power Relations (p 218-226)
KRISTINA ROLIN
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01070.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 60K)
Save Article
Standpoint and Creativity (p 226-237)
MIRIAM SOLOMON
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01071.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 76K)
Save Article

Book Reviews

Philosophy and Love: From Plato to Popular Culture By LINNELL SECOMB (p 238-240)
Rosalyn Diprose
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01072.x
Abstract | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 39K)
Save Article
Multiculturalism without Culture By ANNE PHILLIPS and Justice, Gender, and the Politics of Multiculturalism By SARAH SONG (p 240-246)
Brooke Ackerly
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01072_1.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 52K)
Save Article

Musings

The Poetry of Genetics: On the Pitfalls of Popularizing Science (p 247-257)
ANITA L. ALLEN
Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01073.x
Abstract  |  References | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 67K)
Save Article

Notes on Contributors

Notes on Contributors (p 258-261)

Published Online: Nov 18 2009 5:09PM
DOI: 10.1111/j.1527-2001.2009.01074.x
Abstract | Full Text:   HTML,   PDF (Size: 37K)
Save Article

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر