۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

سيره‌پژوهي در غرب: گزيده‌ي متون و منابعسيره‌پژوهي در غرب:


گزيده‌ي متون و منابع
سیره پژوهی در غرب
سيره پژوهي در غرب: گزيده‌ي متون و منابع،


تدوين و ويرايش از مرتضي کريمينيا،


تهران، مجمع تقريب مذاهب اسلامي، 1386. 920ص.بخشي از مقدمه‌ي سرويراستار:


مجموعه‌ي حاضر گزيده‌اي از نمونه مقالات مهم از گرايش‌ها و حوزه‌هاي مختلف سيره‌پژوهي، حديث‌پژوهي و شناخت تاريخ صدر اسلام در ميان غربيان است. بيشتر اين آثار در دهه‌هاي آخر قرن بيستم و برخي در آغاز قرن بيست و يکم انتشار يافته‌اند. با‌آنکه نمي‌توان اين مجموعه را آينه‌ي تمام نماي سيره‌پژوهي در غرب دانست، اما بي‌شک برخي از مهم‌ترين مسئله‌ها، روش‌ها و نظريه‌هاي محققان غربي از سه گرايش مختلف را در اين ميان مي‌توان يافت.


ترديدي نيست که انتشار اين مجموعه هيچ مخاطب عامي را در نظر ندارد. هدف اصلي از انتشار اصل مقالات و چکيده يا ترجمه‌ي فارسي آن‌ها، آشنايي و استفاده‌ي علمي محققان حوزه و دانشگاه با برخي (و نه تمام) آثار اسلام‌شناسان غربي در حوزه‌ي سيره‌ي نبوي است تا هم از مزاياي علمي آن بهره‌مند گردند و هم با درنهادن نقدها و سنجه‌هاي خود، فضاي علمي و گفتگوي داخل و خارج را رونق دهند. هم از اين‌رو، انتشار اين مطالعات و پژوهش‌ها به منزله‌ي صحه گذاردن بر تمامي محتواي آن‌ها نيست.فهرستي از عناوين و موضوعات مقالات در اين مجموعه به قرار زير است:


1. ، نوشته‌ي مرتضي کريمي‌نيا


2. ، نوشته‌ي اُري رُبين، ترجمه و تلخيص محمدکاظم رحمتي


R.B. Serjeant, Sunnah Jāmi‘ah: Pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrīm of Yathrib: Analysis and Translation of the Documents Comprised in the So-Called “Constitution of Medina”> in Bulletin of the School of Oriental and African Studies 41 (1978) pp. 1-42. (43)3. ، نوشته‌ي سيدني گريفيث، ترجمه‌ي وحيد صفري


Sidney H. Griffith, ammad: his Scripture and Message According to the Christian Apologies in Arabic and Syriac from the First Abbasid Century>, in The Life of Muammad, ed. Uri Rubin, Aldershot: Ashgate, 1999, pp. 345-392. (48)4. <نكاتي درباره‌ي قانون‌نامه‌هاي مدينه>، نوشته‌ي آر. بي. سرجينت، ترجمه و تلخيص محمدکاظم رحمتي


Uri Rubin, ammad and the Islamic Sources>, in The Life of Muammad, ed. Uri Rubin, Aldershot: Ashgate, 1999, pp. xiii-xlvi. (34)5. ، نوشته‌ي ويليام مونتگمري وات، ترجمه و تلخيص سعيد زعفراني‌زاده


W. Montgomery Watt, Mecca>, in Journal of Semitic Studies 16 (1971) pp. 35-40. (6)6. ، نوشته‌ي جرالد آر. هاوتينگ، ترجمه و تلخيص سيد مهدي مصطفوي


G.R. Hawting, , in Bulletin of the School of Oriental and African Studies 43i (1980) pp. 44-54. (11)7. <آيا پيش از هجرت قريش با انصار عهد و پيمان بسته بودند؟>، نوشته‌ي مايكل لِكر، ترجمه و تلخيص از دکتر ابوالفضل حري


Michael Lecker, , in The Biography of Muammad: The Issue of the Sources, ed. Harald Motzki, Leiden: E.J. Brill, 2000, pp. 157-169. (13)8. ، نوشته‌ي آوراهام حكيم، ترجمه و تلخيص از دکتر ابوالفضل حري


Avraham Hakim, Sunnat ‘Umar and Sunnat Muammad>, in Method and Theory in the Study of Islamic Origins, ed. Herbert Berg, Leiden: E.J. Brill. 2003, pp. 159-177. (19)9. تفسير منسوب به ابن‌عباس: چند نکته‌ي تکميلي>، نوشته‌ي هارالد موتسکي، ترجمه‌ي مرتضي کريمي‌نيا


Harald Motzki, Tafsīr Ibn ‘Abbas: some Additional Remarks>, in Jerusalem Studies in Arabic and Islam 32 (2006) pp. 147-163. (17)10. ، نوشته‌ي ژاکلين شابي، ترجمه، تلخيص و نقد از دکتر ابوالفضل خوش‌منش


Jacqueline Chabbi, é: la biographie impossible de Mahomet>, in Arabica 43i (1996) pp. 189-205. (17)11. ، نوشته‌ي کلود ژيليو، ترجمه، تلخيص و نقد از دکتر ابوالفضل خوش‌منش


Claude Gilliot, <Les “informateurs” juifs et chrétiens de Muḥammad. Reprise d’un problème traité par Aloys Sprenger et Theodor Nöldeke>, in Jerusalem Studies in Arabic and Islam 22 (1998) pp. 84-126. (43)12. نوشته‌ي اندرياس گُرکِه، ترجمه و تلخيص سيدعلي آقايي


Andreas Görke, al-Ḥudaybīya: A Study of ‘Urwa b. Zubayr’s Account>, in Method and Theory in the Study of Islamic Origins, ed. Herbert Berg, Leiden: E.J. Brill. 2003, pp. 240-271. (32)13. در اخبار عروة بن زبير>، نوشته‌ي اندرياس گُرکِه و گِرِگور شوئلر، ترجمه و تلخيص فرهنگ مهروش


Andreas Görke and Gregor Schoeler, sīra Texts: the Hijra of the Corpus of ‘Urwa b. Zubayr> in Der Islam 82 (2005) pp. 209-220. (12)14. ، نوشته‌ي خوتير ينبُل، ترجمه و تلخيص سيدعلي آقايي


Gautier A. Juynboll, Isnāds> in Le muséon: revue d’études orientales 107i-ii (1994) pp. 151-194. (44)15. <جست وجوي محمّدِ تاريخي>، نوشته‌ي فرانسيس ادوارد پيترز، ترجمه و تلخيص سيده زهرا مبلغ


F.E. Peters, ammad> in International Journal of Middle East Studies 23iii (1991) pp. 291-315. (25)16. و تدوين قرآن: بازنگري ديدگاه‌هاي غربي در پرتو تحولات جديد روش‌شناختي>، نوشته‌ي هارالد موتسکي، ترجمه‌ي مرتضي کريمي‌نيا


Harald Motzki, , Der Islam 78 (2001) pp. 1-31. (31)17. ، نوشته‌ي مايکل کوک، ترجمه‌ي مرتضي کريمي‌نيا


Michael Cook, , [Reprinted] in Hadīth: Origins and Developments, ed. Harald Motzki, Aldershot: Ashgate, 2004, pp. 217-241. (25)18. مغازي>، نوشته‌ي هارالد موتسکي، ترجمه و تلخيص فروغ پارسا


Harald Motzki, Maghāzī-Reports>, in The Biography of Muammad: The Issue of the Sources, ed. Harald Motzki, Leiden: E.J. Brill, 2000, pp.170-239. (70)19. <سيرة اهل الكساء: نخستين منابع شيعي درباره‌ي زندگي‏نامه‌ي پيامبر>، نوشته‌ي ماهر جرّار، ترجمه و تلخيص محمدحسن محمدي مظفر


Maher Jarrar, <“Sīrat Ahl al-Kisā’”: Early Shī‘ī Sources on the Biography of the Prophet>, in The Biography of Muammad: The Issue of the Sources, ed. Harald Motzki, Leiden: E.J. Brill, 2000, pp. 98-153. (56)20. ، نوشته‌ي وداد قاضي، ترجمه و تلخيص اسماعيل باغستاني


Wadad Kadi, <مدخل الي دراسة عهود الصلح زمن الفتح>,الإجتهاد, 1 (1988) pp. 47-113. (67)"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر